xdd textile2
duan io5202
duan io5202 2
duan io5202 3

Ứng dụng bộ Remote I/O điều khiển máy cắt ACB T1/2024

microscada 1
microscada 3
tram 110kV Dai Loc

Cấu hình & thử nghiệm tín hiệu SCADA Trạm 110kV Đại Lộc T2/2024

xdd textile1
xdd textile3
xdd textile4

Hệ thống Sum-meter Điện mặt trời tại Nhà máy XDD TEXTILE T3/2024

dap kontum5
dap kontum1
dap kontum8
dap kontum3
dap kontum4
dap kontum2

Hệ thống SCADA Cửa van Đập tràn Đắk Bla tại KonTum T4/2024