Hướng dẫn thực hiện thoả thuận SCADA/EMS

wind power

1. Thoả thuận SCADA/EMS là gì?

Thoả thuận SCADA/EMS là thoả thuận giữa đơn vị đầu tư bán điện và điện lực trực thuộc, bộ phận trực tiếp xử lý là Phòng CNTT&SCADA A0/Ax/PC về việc kết nối hệ thống SCADA/EMS. Thoả thuận này là căn cứ để thực hiện kết nối SCADA giám sát giữa nhà máy điện và trung tâm điều khiển.

2. Trình tự và nội dung thoả thuận

2.1 Trình tự

 • Chủ đầu tư: Gửi hồ sơ thoả thuận SCADA/EMS (QĐ 246-EVN)
 • Điều độ: Kiểm tra và lập thoả thuận SCADA/EMS, hệ thống thông tin điều độ (P.CN & P.PT)

2.2 Các nội dung chính trong thoả thuận

 • Tổng quan dự án, các văn bản pháp lý
 • Giải pháp thiết kế hệ thống SCADA
 • Giải pháp về viễn thông
 • Phạm vi công việc và trách nhiệm thực hiện giữa các bên
 • Các bản vẽ

2.3 Phần SCADA/EMS

Gồm các nội dung chính sau:

 • Thiết kế RTU/Gateway và các tiêu chuẩn kĩ thuật
 • Bảng danh sách dữ liệu tối thiểu
 • Giao thức trao đổi dữ liệu IEC104
 • Các sơ đồ: Sơ đồ đấu nối khu vực, sơ đồ một sợi, sơ đồ Rơ le bảo vệ, sơ đồ hệ thống DCS.

2.4 Phần viễn thông

Gồm các nội dung chính sau:

 • Kết nối viẽn thông cho Hotline, SCADA, rơ le bảo vệ
 • Trang bị viễn thông tại trạm, đơn vị điều độ: số lượng, yêu cầu kĩ thuật, trách nhiệm trang bị.
 • Sơ đồ viễn thông, kết nối các thiết bị router, switch.

Trên đây là bài viết về trình tự và nội dung thoả thuận SCADA/EMS giữa Chủ đầu tư và Điều độ. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm và theo dõi.

Quý khách hàng có nhu cầu kết nối SCADA/EMS vui lòng liên hệ.

Xem thêm